Torrents added by egangotri

Torrent Name Size
Siddhanta Tattva Viveka Shri Kamalakara 4037 Gha Alm 19 Shlf 2 Devanagari Jyotish
added 2 months ago by egangotri
8 KB
Aaruneya Upanishad In Atharva Veda 1019 Gha Alm 5 Shlf 3 Devanagari Upanishad
added 2 months ago by egangotri
3 KB
Narayan Upanishad 1055 Gha Alm 5 Shlf 4 Devanagari Upanishad
added 2 months ago by egangotri
6 KB
Adhimasadhi Nirnaya 878 Gha Alm 5 Shlf 1 Devanagari Dharma Shastra
added 2 months ago by egangotri
4 KB
Sharangadhar Samhita Sharangadhar 905 Gha Alm 5 Shlf 1 Devanagari Ayurveda
added 2 months ago by egangotri
18 KB
Shrimad Bhagwad Bhavartha Dipika Sahit Canto 13 Mss No 370 M Devanagari Alm 2 Shelf 3 Panjab Uni.pdf
added 3 months ago by egangotri
15 KB
Bhagavata Gita Tika Mss No 821 Alm 6 Shelf 3 Panjab Uni.pdf
added 3 months ago by egangotri
9 KB
Tarka Sangrah Dipika Mss No 190 Sanskrit Alm 7 Shelf 4 Panjab Uni.pdf
added 3 months ago by egangotri
8 KB
Mantrakaumudi Of Devanatha Thakkura Sri Ramanatha Jha
added 4 months ago by egangotri
11 KB
Bhatta Tantra Rahasyam Acharya Khandadeva
added 4 months ago by egangotri
7 KB
Madhya Siddhant Kaumudi Mss No 268 Sanskrit Alm 4 Shelf 4 Panjab Uni
added 4 months ago by egangotri
8 KB
Surya Siddhanta Vivarana Mss No 315 Sanskrit Alm 4 Shelf 5 Panjab Uni
added 4 months ago by egangotri
9 KB
Urdu Text ML 77 Book No 165 Shri Krishna Museum Kurukshetra
added 5 months ago by egangotri
16 KB
Vishnu Sahasranama Urdu Sateek Shri Krishna Museum Kurukshetra
added 5 months ago by egangotri
10 KB
Shrimad Bhagvata Jaganath Shri Krishna Museum Kurukshetra
added 5 months ago by egangotri
21 KB
Shri Bhagvata Bhakha Urdu Shri Krishna Museum Kurukshetra
added 5 months ago by egangotri
39 KB
Gautma Dharama Sutra Mss No 410 Devnagiri Alm 2 Shelf 4 Panjab Uni.pdf
added 6 months ago by egangotri
4 KB
Mss No 528 Persian Alm 3 Shelf 5 Panjab Uni
added 6 months ago by egangotri
6 KB
Parichha Mss No 493 Gurumukhi Alm 3 Shelf 3 Panjab Uni
added 6 months ago by egangotri
4 KB
Siddhanta Chandrika Shri Krishna Museum Kurukshetra
added 7 months ago by egangotri
5 KB
Ramacharitamanasa Kishkindha Kanda Samvat 1834 Avadhiv Shri Krishna Museum Kurukshetra
added 8 months ago by egangotri
3 KB
Vishnu Puran Bairag Prakaran Ms No 23 Gurumukhi Panjab University
added 9 months ago by egangotri
8 KB
Sukha Sagar Prakrita Purana Mss No 114 Gurumukhi Alm 1 Panjab Uni
added 9 months ago by egangotri
15 KB
Gita Giyan Mss No 124 Gurumukhi Alm 1 Panjab Uni
added 9 months ago by egangotri
13 KB
Siddhanta Chandrika Mss No 160 Alm 1 Punjab Uni
added 9 months ago by egangotri
9 KB